Ako spravovať svoj dom?

120364131954a5B15D

Zmluva o výkone správy sa uzatvára medzi správcovskou organizáciou (ďalej len správca) a jednotlivými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov (ďalej len vlastníci) v tom prípade, ak sa vlastníci nerozhodli zriadiť spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ďalej len spoločenstvo).

Zmluva sa rámcovo opiera o ustanovenia zákona NR SR č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a ďalšie ustanovenia, ktoré sú spoločné pre všetkých vlastníkov, správcov, spoločenstvá a vlastníkov.
O výbere správcu rozhoduje schôdza vlastníkov bytov  a nebytových priestorov (NP).
Napriek tomu, že nie je daná vlastníkom povinnosť vykonať verejné obstarávanie alebo verejnú súťaž, vždy odporúčame pred rozhodnutím o výbere osloviť niekoľko správcovských organizácií (najmenej tri) a získať od nich návrhy zmlúv o výkone správy ako aj referencie o jednotlivých správcoch. V užšom kruhu - poverený zástupca vlastníkov spolu s ďalšími vlastníkmi, ktorí sa v problematike vyznajú, vykonajú podrobné porovnanie návrhov zmlúv navzájom ale aj s ustanoveniami zákona. Ide najmä o cenové relácie jednotlivých poskytovaných služieb spojených so správou domu (porovnávame porovnateľné). Podľa výsledku porovnania pripravia na zhromaždenie návrh výberu a jeho zdôvodnenie (najlacnejšie nie je vždy najlepšie).