OZNAMY - INFORMÁCIE

 

Oznamujeme všetkým klientom, že v dňoch

od   21. 8. 2023 do 31. 8. 2023 

bude prevádzka zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky 

Za porozumenie ďakujeme

 

 

...........................................

OZNAMY - INFORMÁCIE

9. 8. 2023

Vážení odberatelia.

MH Teplárenský holding, a.s. na základe §26 Zákona o tepelnej energetike č.657/2004 Z.z. Vám oznamuje, že počas prác na plánovaných opravách a údržbe zariadení na primárnych rozvodoch tepla bude prerušená dodávka tepla pre odberateľov mestskej časti Priekopa a v meste Vrútky v nasledovnom termíne:

od 24.8.2023 od 7.00 hod  do 27.8.2023 do 24.00 hod

S pozdravom

Ing. Margita Lettrichová

Špecialista starostlivosti o zákazníka

kontakt: +421 43 4219 437, +421 917 760 551 / margita.lettrichova@mhth.sk

MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

závod Martin, Robotnícka 17, 036 80 Martin

www.mhth.sk / Facebook / LinkedIn

 

.........................................................................

 

7. 8. 2023

Oznam - Závod MHTH Martin - https://www.mhth.sk/Martin/oznamy

Vážení odberatelia,

od 16. 08. 2023 od 7.00 hod. do 17. 8. 2023 do 22.00 hod.

dôjde z dôvodu opravy poruchy na horúcovodnom systéme CZT k dočasnému prerušeniu dodávky tepla pre odberateľov sídlisk Jahodníky a Ľadoveň, Univerzitná nemocnica Martin, STEFE, OSBD. Dotknuté budú spoločnosti: SOŠ OaS, SVB Stavbárska 2A, SVB Stavbárska 4, SVB Stavbárska 3, 5, 7, 9, MATRA (J. Šimku), J. Chovanec, J. Kaňuk, SVB Lipa, SADI,II. , SVB Kollárová, Marko MT, Pekárne Dobrota, REN2B, Proxima, Famis, Real, Relaxtur Turiec, Kúpalisko, M-TEC, NAREX, Advent, Anima, DASS, TMC MT, Kresťanský zbor, Sénium Medica, Martimex, Triumf, OKER, E. Pavlik, rodinné domy na ulici Bottova, Turčianskych dobrovoľníkov, Na Bystričku a Kollárova,Hakuš Real, Kondela.

Dodávka tepla a teplej vody by mala byť obnovená najneskôr od 22.00 hod. dňa 17. 8. 2023 Naši zamestnanci budú na odstraňovaní poruchy nepretržite pracovať. Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme a dodávku tepla obnovíme okamžite po ukončení prác.

 

..................................................

Do pozornosti !!!

Vyhláška č. 503/2022 Z. z.
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie, nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstva tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla a ekonomicky oprávnených nákladov na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla
Platnosť od 28.12.2022
Účinnosť od 01.01.2023

    

  


Správa domov, bytov a nebytových priestorov , činnosti v oblasti nehnuteľností

j0423084

Rozvoj a ekonomický rast vo všetkých oblastiach našej spoločnosti, neustále zmeny legislatívy, ktoré prinášajú vyššie nároky na kvalitu práce v jednotlivých odvetviach hospodárstva, prispôsobovanie činnosti európskym štandardom, aj nás vedú k zmenám v oblasti poskytovania a zabezpečovania zmluvných služieb, súvisiacich s prevádzkou bytových domov, bytov a komplexne všetkých nehnuteľností.
So zámerom skvalitniť a rozšíriť okruh poskytovaných služieb v oblasti správy nehnuteľností, sme vytvorili tím profesionálnych správcov, ktorí sa touto činnosťou zaoberajú niekoľko rokov na základe živnostenského oprávnenia a zaregistrovali sme združenie štyroch fyzických podnikateľských osôb.
Spoločníci menovaného združenia sú profesnými členmi viacerých združení ( „Združenie INPOCE“so sídlom v Martine, „Združenie SVB na Slovensku“ so sídlom v Košiciach...), ktoré sa zaoberajú problematikou správy nehnuteľností, so špeciálnym zameraním na poskytovanie služieb pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
 

Podľa zakladateľskej zmluvy o združení osôb na dosiahnutie dojednaného účelu účastníkmi zmluvy sú:
 

Ing. Erika Ľ u b o m í r s k a - správca združenia

Ing. Anton G ö r ö g

Henrieta M ú d r a

Marianna Š o l c o v á

( viď. oprávnenia ŽIVNOSTENSKÝ REGITER SR )

 

Účelom združenia účastníkov zmluvy je sprostredkovateľská činnosť zabezpečenia služieb a plnení spojených s užívaním bytov a so zabezpečovaním niektorých činností súvisiacich so správou bytových domov jednotlivých vlastníkov, na podklade uzavretých mandátnych zmlúv a sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať!

V roku 2013 sme obdržali certifikát OVERENÝ OBCHOD od Asociácie spotrebiteľov a podnikateľov

INFORMÁCIA - prevzaté zo stránky http://www.porovnaniecien.sk/

Asociácia spotrebiteľov a podnikateľov združuje spotrebiteľov a podnikateľov v oblasti výroby, predaja a poskytovania služieb a dohliada na doržiavanie pravidiel a zákonov a poskytuje CERTIFIKÁCIU INTERNETOVÝCH STRÁNOK v Slovenskej a Českej republike.

V čom sme iní, ako iné certifikačné autority? Certifikáciu vykonávame zdarma, certifikát od nás si nemôže nikto zakúpiť, aby bolo naše hodnotenie skutočne objektívne, a tak ocenenie Overený obchod od nás dostane skutočne len obchod, ktorý dodržuje pravidlá bezpečného a bezproblémového nákupu a to nad rámec minima ktoré stanovuje zákon.

Overený obchod je taký obchod, ktorý je bezpečný pre kupujúceho, dodržiava platné zákony, vybavuje objednávky v súlade s tým čo zákazníkom garantuje, umožňuje spotrebiteľom vrátiť tovar do 7 pracovných dní, vybavuje správne a bezproblémovo reklamácie, dodržuje dodacie lehoty, dodáva len kvalitný tovar za najnižšie ceny a má kvalitnú a pružnú komunikáciu so zákazníkom. Overený obchod je obchod ktorý je bezpečný, a disponuje vysokou kvalitou služieb pre zákazníkov.
Certifikát overený obchod môže ziskať len obchod, ktorý za celú dobu svojej existencie nedostal žiadnu pokutu od SOI.

Hlavným cieľom certifikácie je vykonať kontrolu podmienok nákupu, všeobecných obchodných podmienok prevádzkovateľa stránky na základe nami vydaných Pravidiel certifikácie, ktorých právnym minimom je aktuálne platná legislatíva daného štátu, v ktorom má prevádzkovateľ e-shopu sídlo ale i Európskej smernice, ktorú musia členské štáty aplikovať do svojej legislatívy, aby Slovenská obchodná inšpekcia ako príslušný kontrolný orgán nemohol prevádzkovateľovi udeliť pokutu za nesplnenie informačných povinností.

Každý obchod, ktorý od nás získal ocenenie Overený obchod, ponúka spoľahlivú ochranu kupujúceho. Takže kupujúci sa nemusí takéhoto obchodu obávať.

Logo Overeného obchodu je umiestnené na zápätí stránky

Ing. Erika Ľubomírska

dscf0909

Ing. Anton Görög

dscf0961

Marianna Šolcová

dscf0911-28329

Henrieta Múdra

dscf1230