Dodatočné zatepľovanie - obnova bytových domov - Nevykurujte oblohu...

70d5B15D

Vysoká energetická náročnosť a zanedbaný stav bytového fondu na Slovensku spolu s ďalším rastom cien energií posúvajú problematiku dodatočného zatepľovania do čoraz väčšej pozornosti nielen odborníkov v stavebnej praxi, ale aj širokej verejnosti. Zateplenie predstavuje nielen jednu z najefektívnejších úspor energie, ale zároveň aj neoddeliteľnú súčasť komplexnej obnovy či už rodinných alebo bytových domov.

Primárnym dôvodom prečo zatepľovať je, samozrejme, zníženie spotreby energie, a tým aj úspora nákladov na vykurovanie. Okrem toho však existuje celý rad ďalších výhod, ktoré zateplenie ponúka - vytvorenie príjemnej a zdravej vnútornej klímy v byte, odstránenie zdraviu škodlivých húb a plesní, šetrenie vyčerpateľných zdrojov energie, ochrana životného prostredia a pod. Ako vidieť aj z tohto krátkeho výpočtu, zateplenie je nielen o finančnom efekte, ale predstavuje aj účinný nástroj pre zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja a stáva sa určitým prejavom spoločenskej zodpovednosti tej-ktorej krajiny. Špeciálnym prípadom v našich podmienkach je, vzhľadom na vysokú energetickú náročnosť a zanedbaný stav bytového fondu, práve oblasť bytových domov.

Väčšina bytových domov bola postavená v období rokov 1945 - 1960 murovaním z tehál a v období 1960 až 1990 montovaním z prefabrikovaných panelov. Konštrukcie boli navrhované na v tom čase platné normatívne požiadavky. Neustálym nárastom cien energií požiadavky na tepelnoizolačnú schopnosť stavebných konštrukcií vzrastajú.
Zateplenie budov je charakterizované ako zmena dokončenej stavby, uskutočnená stavebnými úpravami, pri ktorých sa zachováva vonkajšie pôdorysné aj výškové ohraničenie stavby. Pre jeho realizáciu je potrebné stavebné povolenie a na jeho získanie je nutné spracovanie projektovej dokumentácie.
Samotnému spracovaniu projektovej dokumentácie zateplenia stavebných konštrukcií predchádza podrobný stavebný prieskum fyzického stavu budovy. Súčasťou projektovej dokumentácie je tepelnotechnický návrh a posúdenie stavebných konštrukcií s výpočtom energetickej bilancie a výpočtovej úspory. Návrh zateplenia vychádza zo skutočného stavu materiálov zabudovaných v konštrukciách, a to pri dodržaní normových požiadaviek pre hygienické a energetické kritériá.
Nevyhnutná súčasť zatepľovania je meracia a regulačná technika. Bez termostatizácie a regulácie vykurovacieho systému nie je možné dosiahnuť predpokladané zníženie energetickej náročnosti prevádzky.
Zatepľovaním budov sa okrem zníženia energetickej náročnosti prevádzky zlepšia aj hygienické podmienky priestorov - odstránia sa plesne, zvýši sa povrchová teplota na vnútornom povrchu konštrukcií, čo vytvára podmienky na lepšiu tepelnú pohodu. Celoplošným prekrytím obalových konštrukcií sa odstráni zatekanie obvodových stien a striech, čím sa zamedzí korodovaniu výstuže stykov panelov, zníži sa teplotné namáhanie obvodových konštrukcií a zároveň sa predlžuje životnosť bytových domov .
Najpoužívanejším spôsobom zateplenia obvodových múrov - fasád panelových domov sú kontaktné zatepľovacie systémy pozostávajúce z lepiacej stierky, tepelného izolantu, kotiev, armovacej stierky, výstužnej sklotextilnej mriežky, penetrácie a povrchovej omietky. Celková kvalita a životnosť kontaktných zatepľovacích systémov je ovplyvnená kvalitou použitých materiálov, dodržaním technologického predpisu počas realizácie a samotnou kvalitou realizácie. Zámena jednotlivých zložiek systémov za lacnejšie, nevyvinuté na zateplenie fasád, spravidla vedie k poruchám takto zrealizovaných zateplení. Na jednotlivé zložky systémov sú kladené zvýšené nároky na pružnosť a objemovú stálosť, kvalitná armovacia stierka v spojení s výstužnou sklotextilnou mriežkou, krytá vonkajšou tenkovrstvou omietkou, musí eliminovať napätia od teplotných rozdielov, ktorým je povrch fasády vystavený, a to pri minimálnej hrúbke cca do 5 mm. Jednotlivé zložky zatepľovacích systémov sú uvedené v technickom osvedčení vydanom Technickým a skúšobným ústavom stavebným. Používať zatepľovacie systémy, ktoré nemajú technické osvedčenia, sa neodporúča.
Pri celkovom zateplení je potrebné uvažovať aj so zateplením interiérových konštrukcií susediacich s nevykurovanými priestormi prevádzky a so zateplením strešných konštrukcií panelových domov, u ktorých voľba spôsobu zateplenia závisí od existujúceho zloženia a účelu využitia strešnej konštrukcie. Pre túto rozmanitosť nie je možné konkretizovať systém zateplenia.


Termostatické ventily šetria našu peňaženku ...

101a5B15D

Najdôležitejšou funkciou termostatických ventilov je možnosť zníženia nákladov na vykurovanie, pretože v každej miestnosti umožňujú udržiavať takú teplotu, akú si podľa svojej potreby užívateľ nastaví.

Termostatické ventily majú dve funkcie:
- funkciu vyvažovaciu, čo znamená, odstránenie nerovnomernosti vykurovania medzi rôznymi časťami budovy,
- funkciu regulátora teploty v miestnosti - možnosť meniť teplotu v izbách podľa potreby, možnosť obmedzenia vykurovania v čase neprítomnosti v miestnosti alebo v byte.
To znamená, že ak užívateľ odchádza do zamestnania, na dovolenku, môže šetriť teplo znížením izbovej teploty. Rovnako môže regulovať teplotu v jednotlivých miestnostiach bytu podľa ich využitia v priebehu dňa. Ak následkom pôsobenia doplnkových zdrojov tepla (napríklad slnečné žiarenie, produkcia tepla pri varení, produkcia tepla elektrospotrebičmi: žehlička, chladnička, osvetlenie, vysávač, počítač) stúpne izbová teplota, termostatický ventil obmedzí, prípadne zastaví prívod vykurovacej vody do radiátora.
Termostatické ventily snímajú teplotu termostatickou hlavicou. Z tohto dôvodu je nutné zabezpečiť, aby bola termostatická hlavica dobre obtekaná vzduchom. Pri dosiahnutí nastavenej teploty vo svojom okolí zastaví prívod tepla do radiátora, ktorý následne vychladne. Teda chladnutie radiátorov v priebehu dňa nie je poruchou a nekúri sa kvôli tomu, aby boli horúce radiátory, ale preto, aby bola dosiahnutá požadovaná - nastavená teplota.
Ak je termostatická hlavica zakrytá pod krytom radiátora, závesom, záclonou, kusom nábytku a podobne, nemôže snímať teplotu z miestnosti, ale sníma teplotu z prehriateho priestoru v okolí radiátora. Ak je táto teplota vyššia, ako teplota nastavená na hlavici, zatvorí prívod tepla do radiátora, a to bez ohľadu na teplotu v miestnosti. Pozor na chladničku! Zadná stena chladničky je totiž horúca a pri zakrytí hlavice chladničkou bude hlavica trvalo zatvorená. Dostatočné obtekanie vzduchu z miestnosti okolo termostatickej hlavice si musí každý užívateľ vyriešiť sám.

Na dosiahnutie požadovanej izbovej teploty musia byť splnené nasledovné podmienky:
- odvzdušnené vykurovacie teleso,
- na správny stupeň nastavená termostatická hlavica,
- termostatická hlavica musí byť dostatočne obtekaná vzduchom,
- musí byť dostatočná teplota vykurovacej vody.
Termostatické hlavice umožňujú nastaviť maximálnu teplotu 28 °C. To ale neznamená, že pri maximálnom otvorení termostatickej hlavice bude teplota v miestnosti 28 °C. Je to však teplota, pri ktorej termostatická hlavica zastaví prívod tepla do radiátora. Maximálna dosiahnuteľná teplota je závislá od teploty vykurovacej vody, ktorú reguluje dodávateľ tepla. Dodávateľ tepla je povinný vykurovať tak, aby v obytných miestnostiach bolo možné dosiahnuť teplotu vzduchu 21 - 22 °C. Ak teplota vykurovacej vody neumožňuje vykúriť miestnosť na dostatočnú teplotu, je nutné obrátiť sa na dodávateľa tepla. Zvýšenie teploty vykurovacej vody je však možné požadovať len v opodstatnených prípadoch. Vyššia teplota vykurovacej vody = vyššie náklady za vykurovanie, a to nie len pre tých, ktorí požadujú vyššiu teplotu, ale aj pre tých, ktorým je vyššia teplota na obtiaž.

Odstránenie bezpečnostných rizík výťahov ..

image15B15D

Pre nápravu (odstránenie) týchto bezpečnostných rizík, ktoré ohrozujú nielen používateľov výťahov (najmä deti), ale aj pracovníkov servisu (montérov), bola v decembri 2003 vydaná norma STNEN 81-80. Sú v nej zakotvené pravidlá pre zvyšovanie bezpečnosti v existujúcich výťahoch, ktoré sú trvalou súčasťou budov. Podľa tejto normy je potrebné pri kontrole výťahu vyhotoviť analýzu bezpečnostných rizík a odovzdať tento záznam prevádzkovateľovi. V norme sa uvádza až 74 nebezpečenstiev - nebezpečných situácií, ktoré treba odstrániť s cieľom dosiahnuť zodpovedajúcu úroveň bezpečnosti, aká je pri novoinštalovaných výťahoch.
V minulosti sa výrobcovia a prevádzkovatelia alibisticky chránili pred zodpovednosťou vydávaním rôznych predpisov a nariadení. Pri úraze alebo usmrtení občana sa dokazovalo, aký predpis porušil. Filozofia noriem EU vychádza z predpokladu, že používateľ nepozná predpisy, napríklad dieťa alebo keby si chcel občan zámerne spôsobiť úraz či smrť, aby to zariadenie neumožňovalo.
Samozrejme, že sa nedá naraz vymeniť 40 000 výťahov nainštalovaných v Slovenskej republike. Bezpečnostné riziká sa dajú odstraňovať postupným spôsobom. Najprv veľmi nebezpečné, ktoré priamo ohrozujú zdravie a život, až po menej nebezpečné. Treba žiadať servisné organizácie, aby prevádzkovateľovi odovzdali formulár, v ktorom sú tieto bezpečnostné riziká zaradené do určitých prioritných úrovní. Norma odporúča odstrániť riziká do 5 rokov (2 roky už prešli) a do 10 rokov rekonštruovať alebo vymeniť zariadenia, aby spĺňali úroveň bezpečnosti v plnom rozsahu.
Pre postupné odstraňovanie bezpečnostných rizík existuje na Slovensku veľmi dobrá a cenovo prístupná súčiastková základňa (fy. Slov - Imex).
Zahraniční výrobcovia združení v asociácii výrobcov výťahov poukazujú na nízku úroveň výrobcov výťahov a tiež na nízku úroveň niektorých miestnych servisných firiem. Jednak nerobia analýzu rizík, na druhej strane pri opravách stále používajú staré nebezpečné komponenty, ktoré sú niekedy aj drahšie (napr. zámky, systémy pre mazanie, dotvárače - rozvádzače a pod.). Preto by prevádzkovatelia mali žiadať, aby súčiastky používané pri opravách boli certifikované a spĺňali požiadavky EU noriem.
Pri obdržaní analýzy bezpečnostných rizík je na vlastníkoch, aby sa rozhodli, akým spôsobom sa začnú odstraňovať nedostatky, alebo či sa rozhodnú pre radikálne riešenie.
Treba si uvedomiť, že do údržby starých nebezpečných zariadení sa vkladajú ročne nemalé peniaze. Pri rekonštrukcii sa vykonáva už len nutný servis (revízie), na ostatné poruchy sa vzťahuje záruka (24 - 36 mesiacov).

Inovácia výťahov
Účelom modernizácie výťahu je mimo odstránenia bezpečnostných rizík zlepšenie technických parametrov výťahu. Napríklad zväčšenie rozmerov kabíny, zväčšenie nosnosti a rýchlosti, montáž automatických dverí, monitoring výťahov diaľkovým prenosom, komunikácia z kabíny do servisnej firmy, úprava komponentov pre prepravu imobilných osôb a iné.
Ohradenie výťahových šachiet - drôteným pletivom je ďalší problém. Najnižšie náklady vyžaduje úprava, keď sa pletivo obloží sadrokartonovými doskami.
Ovládacie tlačidla v staniciah sú štandardne vybavené digitálnou signalizáciou (displej).
Ďalšou úsporou elektrickej energie a zväčšenie prepravnej kapacity sa dosiahne pomocou obojsmerného zberného riadenia .
Pri výberovom konaní na cenu rekonštrukcie treba zhodnotiť zároveň cenu servisu, kvalitu komponentov a referencie firmy z predošlých zákaziek. Je všeobecne známe, že najnižšiu a najvyššiu cenu by mala výberová komisia vylúčiť.