MERANIE

16.12.2022

LEGISLATÍVNE PROCESY

www.slov-lex.sk

PI/2022/159 Návrh vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstva tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla a ekonomicky oprávnených nákladov na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla

LP/2022/659 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ktorou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstva tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla a ekonomicky oprávnených nákladov na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla

..................

 

Od 1. 8. 2019 je účinná vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky z 27. mája 2019 č. 161/2019 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole. Podľa tohto nového predpisu majú bytové vodomery na studenú aj teplú vodu rovnakú dobu overenia, a to 5 rokov. To znamená, že vodomer studenej a teplej vody, ktorý sa nachádza v bytových a nebytových priestoroch bytového domu za spoločným vodomerom, ktorý slúži na určenie ceny za dodávku vody bytovému domu, bude po 1. 8. 2019 potrebné vymeniť v rovnakej lehote, a to po piatich rokoch. Platí pre vodomery namontované po 1.8.2019.

 

ĎIAĽKOVÝ ODPOČET - Smernica definuje nové povinnosti pre všetky členské štáty EÚ, ktoré ju musia implementovať do národných legislatív najneskôr do 25. októbra 2020. 

.....Dňa 21.12.2018 bola uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/2002 z 11. decembra 2018, ktorou sa mení smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti (ďalej len “smernica”) s účinnosťou od 24.12.2018.

Touto smernicou sa stanovuje spoločný rámec opatrení na podporu energetickej efektívnosti v Únii s cieľom zabezpečiť dosiahnutie hlavných cieľov Únie v oblasti energetickej efektívnosti a vytvárajú sa ňou podmienky na ďalšie zlepšovanie energetickej efektívnosti.

Smernica stanovuje pravidlá na odstránenie prekážok na trhu s energiou a prekonanie zlyhaní trhu, ktoré bránia efektívnosti pri dodávke a využívaní energie, a stanovuje zavedenie indikatívnych národných cieľov energetickej efektívnosti a príspevkov na roky 2020 a 2030.

Do smernice sa okrem iného vkladajú nové články podstatné z pohľadu správy domu, jedná sa najmä o:

Článok 9a – Meranie v prípade vykurovania, chladenia a teplej úžitkovej vody,
Článok 9b – Pomerové meranie a rozdelenie nákladov v prípade vykurovania, chladenia a teplej úžitkovej vody,
Článok 9c – Požiadavka diaľkového odpočtu.
Článok 10a – Informácie o vyúčtovaní a spotrebe tepla, chladu a teplej úžitkovej vody
Článok 11a – Náklady na prístup k informáciám o meraní, vyúčtovaní a spotrebe tepla, chladu a teplej úžitkovej vody
Príloha VIIA – Minimálne požiadavky na vyúčtovanie a informácie o spotrebe, minimálna frekvencia vyúčtovania alebo informácií o spotrebe, minimálne informácie uvádzané vo vyúčtovaní.
V tomto článku sa zameriame predovšetkým na požiadavku diaľkového odpočtu, ktorá môže byť za určitých okolností v praxi náročná z pohľadu jej naplnenia.

Požiadavka diaľkového odpočtu - diaľkový odpočet bude povinný.

Podľa článku 9c Požiadavka diaľkového odpočtu ods. 1 smernice: “Na účely článkov 9a a 9b umožňujú meradlá a pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov nainštalované po 25. októbri 2020 diaľkový odpočet.”.

V zmysle článku 9c ods. 2 meradlá a pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov, ktoré neumožňujú diaľkový odpočet, ale sú už nainštalované, sa do 1. januára 2027 vybavia funkciou diaľkového odpočtu alebo sa vymenia za zariadenia umožňujúce diaľkový odpočet.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že všetky vodomery a pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov (ďalej len “PRVN”) – merače na radiátoroch budú musieť mať možnosť vykonávania rádiového diaľkového odpočtu.

Od 25.10.2020 teda už budú musieť byť všetky vodomery, ktoré budú inštalované z dôvodu neplatnosti starých vodomerov už aj s rádiovým modulom.

PRVN, ktoré už sú nainštalované, ale nemajú diaľkový odpočet, budú môcť byť používané maximálne do 31.12.2026. ....