OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV...

Zákon NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

Zásady ochrany osobných údajov
Členovia združenia UniREALITA

Bezpečnosť a spracúvanie osobných a iných údajov fyzických osôb - vlastníkov bytov - zabezpečujeme dôsledne zákonným spôsobom v zmysle platnej legislatívy. Dbáme hlavne na ich bezpečnosť a ochranu. Spracúvame iba veľmi obmedzený rozsah vašich osobných údajov, najmä na to, aby sme si mohli plniť všetky zákonné a zmluvné povinnosti súvisiace so správou bytových domov 

ČO MÁME SPOLOČNÉ....

images5B25DV súvislosti s nadobudnutím vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, je na každého z nás prenesená zároveň aj zodpovednosť za celkový technický stav bytového domu, jeho spoločných častí, zariadení a vybavenia, vo väčšine prípadov aj stav pozemkov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou nášho vlastníctva. S prihliadnutím na túto skutočnosť , nemôžeme zostávať ľahostajní a prehliadať nedostatky na stavebných konštrukciách, opotrebovanie technických zariadení a celkového vybavenia v našich bytových domoch, s čím úzko súvisí správne vedenie technickej dokumentácie, zabezpečovanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení, meracích zariadení a požiarneho vybavenia bytového domu.
Neustály rast cien služieb a energií, nás núti sa zamýšľať nad realizáciou úsporných opatrení a znižovať prevádzkové náklady súvisiace bývaním.
Neodmysliteľnou súčasťou a základným predpokladom hospodárneho prevádzkovania bytového domu, je odborné a prehľadné vedenie ekonomickej a účtovnej dokumentácie a neustále sledovanie zmien , vyplývajúcich z legislatívnych predpisov.

 

 

ČO VÁM PONÚKAME / v oblasti služieb správy nehnuteľností/

Image

 • ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB: 

  A. ÚČTOVNÍCTVO:
  1. Vedenie dokumentácie pre účtovnú jednotku v sústave jednoduchého účtovníctva alebo v sústave podvojného účtovníctva,  spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.
  2. Priebežné účtovanie o majetku a záväzkoch, nákladoch a výnosoch, výdavkoch a príjmoch v účtovných knihách, v účtovnom  období, v zmysle zákona o účtovníctve
  3. Zostavenie účtovnej závierky v prípadoch ustanovených zákonom v štruktúre, ktorá nadväzuje na sústavu účtovníctva používanú v účtovnej jednotke. 
  4. Zabezpečovanie úhrad fakturácie od dodávateľov, odvodových povinností, hlásení a prehľadov- podľa požiadaviek klienta,  podmienená súhlasom klienta so zriadením elektronického bankovníctva
  5. Spracovanie zmlúv pracovno-právnych vzťahov
  6. Spracovanie daňového priznania pre účtovnú jednotku
  7. Poskytovateľ služieb doklady spracovaváva účtovne, nezodpovedá za vecnosť fakturácie objednanú SVB a NP
  8. Dokumentácia je spracovávaná na základe dokladov doručených od dodávateľov, resp. od poverených zástupcov SVB
  9. Ďaľšie zmluvne dohodnuté činnosti, súvisiace s účtovnou dokumentáciou účtovnej jednotky

  B. EKONOMICKÉ SLUŽBY SÚVISIACE SO ZABEZPEČENÍM SPRÁVY DOMU:
  1. Spracovanie predpisov preddavkových platieb do FPOU a za plnenia súvisiace s prevádzkou bytov
  2. Evidencia pohľadávok a záväzkov vlastníkov bytov k SVB, upovedomenie štatutárneho zástupcu na nezaplatené pohľadávky
  3. Priebežné zasielanie upomienok vlastníkom za neuhradené preddavkové platby, refakturácia z účtu SVB, v ročnom vyúčtovaní vzniknuté náklady poskytovateľ služieb rozpočíta do individálnych ročných vyúčtovaní dotknutým vlastníkom
  4. Evidencia nákladov za plnenia súvisiace s prevádzkou domu, nevyhnutných pre spracovanie ročného vyúčtovania nákladov  ( hlavne dodávka el. energia, vodné-stočné SV a TUV, dodávka tepla a iné plnenia ), na základe doručenej fakturácie od  dodávateľov služieb a energií 
  5. Evidencia predsedom SVB odsúhlasených a doručených odpočtových stavov bytových vodomerov a počtu osôb za účelom  spracovania ročného vyúčtovania nákladov ( tlač zostáv menných zoznamov a počiatočných stavov zabezpečuje poskytova-
   teľ zmluvných služieb, na základe doručených vstupných podkladov SVB )
  6. Import údajov od zmluvných dodávateľov SVB- spracovateľov rozpočítania dodávky tepla do ročného vyúčtovania nákladov  ( pri neexistencii osadených meracích zariadení, spracuje rozpočet dodávky tepla podľa podlahovej plochy bytov a NP )
  7. Evidencia príjmov a výdajov Fondu prevádzky, opráv a údržby oddelene na samostatnom analytickom účte SVB  ( poskytovateľ služieb nezodpovedá za výšku čerpania fin. prostriedkov FPOU-úhrady za fakturáciu realizuje na základe uznesení
   vlastníkov bytov, po odsúhlasení fakturácie štatutárnym, resp. povereným zástupcom SVB a NP)
  8. Spracovanie individuálnych ročných vyúčtovaní nákladov súvisiacich s užívaním bytov , odovzdanie štatutárnemu zástupcovi SVB, resp. poskytovateľ služby podľa zmluvných dojednaní s SVB, zasiela doporučenou poštou na náklady SVB. Do ceny nie je zahrnuté rozpočítanie nákladov UK podľa PRVN a meračov tepla, ktoré si SVB zabezpečuje zmluvne, od vybraného dodávateľa
  9. Spracovanie výročnej správy o hospodárení k ročném vyúčtovaniu nákladov v zmysle príslušnej legislatívy
  10. V súčinnosti so štatutárnym zástupcom, na náklady SVB, po odsúhlasení vlastníkmi, zabezpečí sprostredkovanie vymáha-
   nia za neuhradené pohľadávky SVB
  C. SLUŽBY SÚVISIACE S ČINNOSŤOU SVB a PREVÁDZKOU DOMU a BYTOV/NP:
  1. Vypracovanie dodatkov zmlúv o SVB a NP, v súčinnosti s predsedom SVB ich registrácia v príslušnom registri SVB a NP 
  2. Príprava písomnej agendy a korešpondencie súvisiacej s činnosťou SVB (ktorú podpisuje za SVB predseda)
  3. Podľa požiadavok zástupcov SVB spracovanie písomných oznamov a pozvánok na zhromaždenia
  4. Zostavovanie harmonogramov revízií a kontrol vyhradených technických zariadení, kontrola ich plnení,upovedomenie SVB 
  5. Na základe požiadavky SVB, obstarávanie odstránenia závad zistených z revízií vyhradených tech. zariadení
  6. Zabezpečovanie ďaľších služieb a úloh, na ktorých sa zmluvné strany dohodnú
  7. Na základe požiadavky SVB, predloženie ponúk na požadované práce väčšieho rozsahu od dodávateľov služieb, najmä pri  rekonštrukcii a obnove bytového domu
  8. V cene balíka je zahrnté poskytovanie havárijnej služby ( služba zriadená na okamžité odstránenie porúch, opatrenie  , ktoré predchádza vzniku rozsiahlejších škôd na majetku vlastníkov a SVB)
  9. Spracovanie objednávok na dodávku tepla, predloženie na podpis predsedovi
  10. Sledovanie zmien legislatívnych predpisov, upovedomenie predsedu o zmenách legislatívy, týkajúcej sa SVB
  11. Komplexné poradenstvo v riešení problematiky súvisiacej s činnosťo SVB
  12. Vecná kontrola realizovaných prác a fakturácie za práce objednané predsedom SVB, na základe požiadavky predsedu SVB spracovanie zmlúv o spoločenstvách vlastníkov bytov a ich dodatkov

PONUKA V OBLASTI PREDAJA, KÚPY A PRENÁJMU NEHNUTEĽNOSTÍ...

Image

 • sprostredkovanie nehnuteľnosti - kúpa, predaj, prenájom
 • ocenenie nehnuteľnosti
 • odborné preverenie vlastníckych vzťahov
 • zabezpečenie všetkých typov zmlúv spojených s nehnuteľnosťami
 • vypracovanie preberacieho a odovzdávacieho protokolu pri predaji a prenájme nehnuteľnosti
 • garanciu prevodu peňažných prostriedkov pri realizácii prevodu nehnuteľnosti
 • sprostredkovanie výhodného poistenia nehnuteľnosti
 • komplexné poradenské a konzultačné služby v oblasti nehnuteľností
 • aktívne prezentovanie a propagovanie vašej nehnuteľnosť (marketing a inzercia)
 • zabezpečenie listu vlastníctva, kópiu z katastrálnej mapy
 • zabezpečenie overenia podpisov
 • pomoc pri prepise energií a správe domu

SPRÁVNE RIEŠENIE...

Image

Prednosťou poskytovania služieb týmto spôsobom, je zabezpečenie zvýšenia odbornosti v oblasti poskytovania služieb profesionálnej správy nehnuteľností, rozšírenie výkonu činností, zvýšenie kapacity softwérového vybavenia, prispôsobenie sa európskym štandardom v oblasti vedenia účtovnej a technickej agendy, zabezpečenie odborného poradenstva pre našich klientov a partnerov.


Veríme, že naša práca prináša všetkým naším klientom a partnerom spokojné bývanie !


ZÁSADY SPOLUPRÁCE...

Image

Výkon činnosti zabezpečujeme v súčinnosti, s vedomím a s výhradným súhlasom svojich klientov, v zmysle pravoplatne uzatvorených zmlúv.

Poskytovatelia zmluvných služieb