LEGISLATÍVA

ai-zz-55B15D

 

246
ZÁKON
z 22. septembra 2015,
o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

________________________________________
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje
a) podmienky výkonu činnosti správcov,1) ktorí spravujú bytové domy2) (ďalej len „správca“),
b) štátnu správu na úseku podmienok výkonu činnosti správcov.
§ 2
Správca
Správca musí byť zapísaný v zozname správcov (ďalej len „zoznam“) a spĺňať podmienky na výkon tejto činnosti podľa tohto zákona.
Odborná spôsobilosť
§ 3
(1) Odborná spôsobilosť sa získava absolvovaním ďalšieho odborného vzdelávania v akreditovanom vzdelávacom programe podľa osobitného predpisu3) (ďalej len „ďalšie odborné vzdelávanie“).
(2) Ďalšie odborné vzdelávanie je zamerané na
a) základné právne predpisy týkajúce sa výkonu správy bytových domov (ďalej len „výkon správy“),
b) administratívne zabezpečenie výkonu správy,
c) odborné a technické zabezpečenie správy a prevádzky budov,
d) finančný manažment a hospodárenie.
(3) Minimálny rozsah ďalšieho odborného vzdelávania podľa odseku 2 je 90 hodín a je rozdelené do štyroch oblastí, pričom na každú oblasť musí byť vyhradených najmenej 15 hodín.
(4) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) môže nariadiť opätovné ďalšie odborné vzdelávanie správcov a ich zodpovedných zástupcov, ak nastanú zásadné zmeny právnej úpravy týkajúcej sa výkonu správy. Oznámenie o nariadení opätovného ďalšieho odborného vzdelávania obsahuje najmä podrobnosti o obsahovom zameraní, rozsahu vzdelávania a stanovenie termínu, do ktorého je potrebné opätovné ďalšie odborné vzdelávanie vykonať, a ministerstvo ho zverejní na svojom webovom sídle.
(5) Správca alebo jeho zodpovední zástupcovia v prípade, že odborná spôsobilosť správcu je zabezpečovaná prostredníctvom nich, sú povinní zúčastniť sa nariadeného opätovného ďalšieho odborného vzdelávania podľa odseku 4 a do 30 dní po jeho absolvovaní predložiť ministerstvu osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu.4)
(6) Ministerstvo nariadi opätovné ďalšie odborné vzdelávanie správcu alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak správcovi bola orgánom podľa osobitného predpisu5) počas posledných 24 mesiacov viac ako dvakrát právoplatne uložená pokuta vyššia ako 1 660 eur za porušenie povinnosti podľa osobitného predpisu,5) ktorá súvisí s výkonom správy. Na pokutu uloženú správcovi v dôsledku porušenia povinnosti vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov v domoch, ktoré spravuje (ďalej len „vlastníci“), sa neprihliada.
(7) Sankcie uložené podľa odseku 6 oznamuje príslušný orgán ministerstvu. Ministerstvo ich zapíše do zoznamu na obdobie 24 mesiacov.
§ 4
(1) Správca musí mať odbornú spôsobilosť alebo musí mať aspoň jedného zodpovedného zástupcu s odbornou spôsobilosťou, ktorý spĺňa aj ďalšie predpoklady podľa tohto zákona bez ohľadu na počet zriadených kancelárií správcu (ďalej len „kancelária“).
(2) Fyzická osoba môže zabezpečovať odbornú spôsobilosť iba pre jednu fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu.
§ 5
Kancelária
(1) Správca je povinný na účely uplatňovania práv vlastníkov podľa osobitného predpisu6) mať zriadenú kanceláriu, riadne ju označiť obchodným menom a označením „Správca bytových domov“.
(2) Kancelária musí byť otvorená pre vlastníkov najmenej dva pracovné dni v týždni minimálne štyri za sebou idúce hodiny.
(3) Kancelária sa zriaďuje vo verejne dostupnej budove. Verejne dostupnou budovou sa na účely tohto zákona rozumie budova so vstupom prístupným verejnosti aspoň v úradných hodinách kancelárie.
§ 6
Poistenie správcu
Správca je povinný mať uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu, za vznik ktorej zodpovedá pri výkone správy podľa osobitného predpisu,6) v rozsahu primeranom počtu spravovaných bytových domov a miere rizika spojeného s výkonom správy (ďalej len „poistenie“).
§ 7
Zoznam
(1) Zoznam je ministerstvom vedený verejne prístupný zoznam ustanovených údajov o správcoch, ktoré ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle.
(2) Zoznam obsahuje
a) obchodné meno fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby, miesto podnikania alebo sídlo,
b) identifikačné číslo osoby, ak je pridelené,
c) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu členov štatutárneho orgánu v prípade právnickej osoby spolu s uvedením dňa vzniku, prípadne zániku ich funkcie,
d) meno, priezvisko a adresu zodpovedných zástupcov spolu s uvedením dňa vzniku, prípadne zániku ich funkcie,
e) adresy kancelárií, ich úradné hodiny, telefónne číslo, e-mailovú adresu a číslo faxu,
f) deň zápisu do zoznamu,
g) deň vyčiarknutia zo zoznamu,
h) sankcie uložené podľa § 3 ods. 6.
(3) Na požiadanie ministerstvo do siedmich dní od doručenia písomnej žiadosti vydá žiadateľovi informatívny výpis zo zoznamu, ktorý obsahuje informácie o správcovi podľa odseku 2. Výpis sa poskytuje písomne a nie je použiteľný na právne úkony.
Predpoklady na zápis do zoznamu
§ 8
(1) Do zoznamu možno zapísať fyzickú osobu – podnikateľa, ktorá
a) má vydané živnostenské oprávnenie v predmete podnikania správa a údržba bytového fondu,7)
b) je dôveryhodná,
c) má odbornú spôsobilosť podľa § 3 alebo ju zabezpečuje prostredníctvom zodpovedného zástupcu, ktorý
1. je dôveryhodný,
2. je v pracovnom pomere založenom pracovnou zmluvou na ustanovený týždenný pracovný čas a
3. má odbornú spôsobilosť podľa § 3,
d) má zriadenú kanceláriu podľa § 5.
(2) Dôveryhodná na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá
a) v posledných piatich rokoch nebola vyčiarknutá zo zoznamu podľa § 12 ods. 1 písm. b) až g),
b) v posledných piatich rokoch nebola členom štatutárneho orgánu právnickej osoby vyčiarknutej zo zoznamu podľa § 12 ods. 2 písm. b) až h) v čase jej vyčiarknutia zo zoznamu,
c) v čestnom vyhlásení podľa tohto zákona vedome neuviedla nepravdivé údaje.
(3) Do zoznamu nemožno zapísať fyzickú osobu – podnikateľa,
a) ktorej bola v posledných 24 mesiacoch uložená pokuta podľa § 3 ods. 6 alebo ktorá bola v čase jej uloženia členom štatutárneho orgánu alebo zodpovedným zástupcom osoby, ktorej bola v posledných 24 mesiacoch takáto pokuta uložená alebo
b) ktorá zabezpečuje odbornú spôsobilosť prostredníctvom osoby uvedenej v písmene a).
§ 9
(1) Do zoznamu možno zapísať právnickú osobu, ak
a) aspoň jeden člen jej štatutárneho orgánu alebo zodpovedný zástupca, ktorý je v pracovnom pomere založenom pracovnou zmluvou na ustanovený týždenný pracovný čas podľa Zákonníka práce, spĺňa podmienky podľa § 8 ods. 1 písm. b) a c),
b) má vydané živnostenské oprávnenie v predmete činnosti správa a údržba bytového fondu podľa osobitného predpisu,7)
c) má sídlo na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie, alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“),
d) členovia jej štatutárneho orgánu sú dôveryhodní,
e) má zriadenú kanceláriu podľa § 5.
(2) Do zoznamu nemožno zapísať právnickú osobu,
a) ktorej bola v posledných 24 mesiacoch uložená pokuta podľa § 3 ods. 6,
b) ktorá zabezpečuje odbornú spôsobilosť prostredníctvom osoby uvedenej v § 8 ods. 3 písm. a).
§ 10
Zápis do zoznamu
(1) Zápis do zoznamu vykoná ministerstvo na základe písomnej žiadosti osoby, ktorej sa zápis do zoznamu týka.
(2) Žiadosť fyzickej osoby – podnikateľa obsahuje
a) obchodné meno,
b) miesto podnikania,
c) identifikačné číslo osoby, ak je pridelené,
d) adresu kancelárie,
e) úradne osvedčený odpis osvedčenia o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu4) fyzickej osoby – podnikateľa alebo zodpovedného zástupcu, ktorého prostredníctvom sa zabezpečuje odborná spôsobilosť,
f) úradne osvedčený odpis živnostenského oprávnenia s predmetom podnikania správa a údržba bytového fondu,
g) čestné vyhlásenie o splnení predpokladov podľa § 8 ods. 2,
h) čestné vyhlásenie zodpovedného zástupcu o splnení predpokladov podľa § 8 ods. 2,
i) doklad preukazujúci poistenie podľa § 6,
j) potvrdenie oprávňujúce zriadiť v nehnuteľnosti kanceláriu.
(3) Žiadosť právnickej osoby obsahuje
a) obchodné meno,
b) sídlo,
c) identifikačné číslo osoby; ak ide o zahraničnú právnickú osobu, identifikačné číslo osoby sa neuvádza,6)
d) adresu kancelárie,
e) úradne osvedčený odpis osvedčenia o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu4) osoby, prostredníctvom ktorej sa zabezpečuje odborná spôsobilosť,
f) úradne osvedčený odpis živnostenského oprávnenia s predmetom podnikania správa a údržba bytového fondu,
g) výpis z obchodného registra právnickej osoby nie starší ako tri mesiace,
h) čestné vyhlásenia všetkých členov štatutárneho orgánu o splnení predpokladov podľa § 8 ods. 2,
i) čestné vyhlásenie osoby, ktorej prostredníctvom sa zabezpečuje odborná spôsobilosť o splnení predpokladov podľa § 8 ods. 2,
j) doklad preukazujúci poistenie podľa § 6,
k) potvrdenie oprávňujúce zriadiť v nehnuteľnosti kanceláriu.
(4) Ak žiadosť o zápis do zoznamu nemá predpísané náležitosti, ministerstvo vyzve žiadateľa, aby žiadosť v určenej lehote nie kratšej ako 15 dní opravil alebo doplnil a súčasne žiadateľa poučí, ako treba opravu alebo doplnenie urobiť; ministerstvo ďalej poučí žiadateľa, že ministerstvo jeho žiadosť zamietne, ak napriek výzve žiadosť v určenej lehote neopraví alebo nedoplní.
(5) Ak žiadateľ spĺňa predpoklady na zápis do zoznamu, ministerstvo do 15 dní od doručenia úplnej žiadosti zapíše žiadateľa do zoznamu a vydá osvedčenie o zápise do zoznamu, ktoré obsahuje údaje podľa § 7 ods. 2 písm. a) (ďalej len „osvedčenie“). O zápise žiadateľa do zoznamu ministerstvo nevydáva rozhodnutie.
(6) Ak žiadateľ nespĺňa predpoklady na zápis do zoznamu, ministerstvo žiadosť v lehote podľa odseku 5 rozhodnutím zamietne.
§ 11
(1) Správca je povinný písomne informovať ministerstvo do 30 dní o
a) zmene v osobe, ktorej prostredníctvom sa zabezpečuje odborná spôsobilosť,
b) zriadení alebo zrušení kancelárie, pričom v oznámení uvedie adresu kancelárie, úradné hodiny, telefónne číslo, e-mailovú adresu a číslo faxu,
c) zmene adresy kancelárie, úradných hodín, telefónneho čísla, e-mailovej adresy alebo čísla faxu,
d) vzniku a zániku poistenia,
e) vzniku, zmene alebo zániku skutočností zapisovaných do zoznamu.
(2) Správca je povinný písomne informovať ministerstvo o každej skutočnosti, ktorá je dôvodom na vyčiarknutie správcu zo zoznamu podľa § 12 do 14 dní od jej vzniku alebo odkedy sa správca mohol s prihliadnutím na všetky okolnosti o tejto skutočnosti dozvedieť.
(3) Súčasťou oznámenia podľa odsekov 1 a 2 je aj obchodné meno a identifikačné číslo osoby.
(4) Ministerstvo uloží správcovi za porušenie povinnosti podľa odseku 1 alebo 2 pokutu do 1 000 eur. V prípade opakovaného porušenia povinnosti v období 24 mesiacov uloží ministerstvo správcovi pokutu do 5 000 eur.
(5) Pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia povinnosti.
(6) Výnosy pokút uložených podľa odseku 4 sú príjmom štátneho rozpočtu.
(7) Konanie o uložení pokuty možno začať do 12 mesiacov odo dňa, keď ministerstvo zistilo porušenie povinnosti podľa tohto zákona, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
§ 12
Vyčiarknutie správcu zo zoznamu
(1) Ministerstvo vyčiarkne zo zoznamu správcu, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom, ak
a) o to písomne požiada,
b) mu zanikne alebo je zrušené živnostenské oprávnenie8) podľa § 8 ods. 1 písm. a),
c) viac ako dva po sebe nasledujúce mesiace nemá poistenie,
d) nevyhovel pri opätovnom ďalšom odbornom vzdelávaní alebo ho v určenom termíne nevykonal,
e) viac ako tri po sebe nasledujúce mesiace nespĺňa predpoklady na zápis do zoznamu podľa § 8 ods. 1 písm. c) a d),
f) nie je dôveryhodný,
g) mu za posledných 24 mesiacov bola viac ako trikrát právoplatne uložená pokuta za porušenie povinnosti podľa § 11 ods. 4.
(2) Ministerstvo vyčiarkne zo zoznamu správcu, ktorý je právnickou osobou, ak
a) o to písomne požiada,
b) viac ako tri po sebe nasledujúce mesiace nespĺňa predpoklady na zápis do zoznamu podľa § 9 ods. 1 písm. a),
c) mu zanikne alebo je zrušené živnostenské oprávnenie podľa § 9 ods. 1 písm. b),
d) zanikol, bol zrušený alebo súd rozhodol o jeho neplatnosti podľa osobitného predpisu,9)
e) viac ako dva po sebe nasledujúce mesiace nespĺňa predpoklady na zápis do zoznamu podľa § 9 ods. 1 písm. e),
f) viac ako dva po sebe nasledujúce mesiace nemá poistenie,
g) ktorýkoľvek z členov jej štatutárneho orgánu nie je dôveryhodný,
h) mu za posledných 24 mesiacov bola viac ako trikrát právoplatne uložená pokuta za porušenie povinnosti podľa § 11 ods. 4.
(3) O vyčiarknutí správcu zo zoznamu rozhodne ministerstvo do 30 dní od začatia konania o vyčiarknutí zo zoznamu.
(4) Osvedčenie o zápise podľa § 10 ods. 5 stráca platnosť dňom vyčiarknutia správcu zo zoznamu.
(5) Ministerstvo nevyčiarkne správcu zo zoznamu na jeho žiadosť, ak je proti nemu vedené konanie o uložení pokuty podľa osobitného predpisu10) alebo konanie o vyčiarknutí zo zoznamu až do právoplatného skončenia konania; na túto dobu sa konanie o vyčiarknutí zo zoznamu na žiadosť správcu preruší.
§ 13
Pôsobnosť ministerstva
(1) Orgánom štátnej správy pre výkon činnosti správcu je ministerstvo.
(2) Ministerstvo
a) vedie zoznam a zverejňuje údaje zapísané v zozname,
b) rozhoduje o zápise správcu do zoznamu,
c) rozhoduje o vyčiarknutí správcu zo zoznamu,
d) vykonáva dohľad nad dodržiavaním podmienok pre výkon činnosti správcov (ďalej len „dohľad“),
e) vykonáva ďalšie činnosti podľa tohto zákona.
§ 14
Dohľad
(1) Dohľad nad dodržiavaním podmienok pre výkon činnosti správcov v rozsahu ustanovenom týmto zákonom vykonáva ministerstvo; tým nie sú dotknuté osobitné predpisy.10)
(2) Dohľad sa vykonáva
a) kontrolou dodržiavania povinností ustanovených v tomto zákone a ukladaním opatrení na odstránenie zistených nedostatkov,
b) získavaním a vyhodnocovaním informácií o správcoch a ich činnosti na základe podnetov alebo vlastných zistení ministerstva.
(3) Pri výkone dohľadu ministerstvo zisťuje objektívny stav a ďalšie dôležité skutočnosti o správcoch, najmä nedostatky v ich činnosti, príčiny zistených nedostatkov, škodlivé dôsledky zistených nedostatkov a osoby zodpovedné za zistené nedostatky.
§ 15
Poverená osoba
(1) Dohľad vykonáva ministerstvom poverená osoba v štátnozamestnaneckom pomere (ďalej len „poverená osoba“).
(2) Poverenie ministerstva na vykonanie dohľadu má písomnú formu a obsahuje označenie správcu, meno a priezvisko poverenej osoby, predmet dohľadu, deň začatia dohľadu, dátum a miesto vyhotovenia poverenia a meno, priezvisko, funkciu a podpis zamestnanca ministerstva oprávneného na udelenie poverenia.
§ 16
Práva a povinnosti poverenej osoby
(1) Poverená osoba je pri výkone dohľadu oprávnená
a) vstupovať do kancelárie,
b) nahliadať do spisu, účtovníctva a iných záznamov správcu a robiť z nich kópie a odpisy v rozsahu nevyhnutnom na výkon dohľadu,
c) v odôvodnených prípadoch odoberať písomnosti a iné záznamy správcu,
d) vyžadovať od správcu, jeho zamestnancov, štatutárnych orgánov a zodpovedných zástupcov všetky informácie týkajúce sa výkonu činnosti správcu,
e) vyžadovať od správcu, jeho zamestnancov, štatutárnych orgánov a zodpovedných zástupcov aj inú súčinnosť potrebnú na zabezpečenie riadneho výkonu dohľadu a vykonať ďalšie opatrenia potrebné na zabezpečenie účinného a objektívneho výkonu dohľadu.
(2) Poverená osoba je pri výkone dohľadu povinná
a) preukázať sa správcovi pri začatí dohľadu písomným poverením ministerstva na vykonanie dohľadu spolu so služobným preukazom, prípadne občianskym preukazom,
b) vydať správcovi potvrdenie o prevzatí písomností a iných záznamov premiestňovaných mimo kancelárie a zabezpečiť ich ochranu pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím; ak odobraté písomnosti alebo záznamy už nie sú potrebné na ďalší výkon dohľadu, je povinná ich bez zbytočného odkladu vrátiť správcovi,
c) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach súvisiacich s dohľadom; povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení výkonu funkcie alebo zamestnania alebo iného právneho vzťahu s ministerstvom.
§ 17
Práva a povinnosti správcu pri výkone dohľadu
(1) Správca, jeho zamestnanci, štatutárny orgán, zodpovední zástupcovia a spoločníci sú pri výkone dohľadu povinní poskytovať poverenej osobe súčinnosť a vytvárať vhodné materiálne a technické podmienky potrebné na riadny výkon dohľadu, najmä zabezpečiť vhodné miesto na vykonanie dohľadu, ako aj zdržať sa konania, ktoré môže mariť výkon dohľadu.
(2) Správca, jeho zamestnanci, štatutárny orgán, zodpovední zástupcovia a spoločníci majú právo odmietnuť poskytnutie súčinnosti vyžadovanej poverenou osobou, ak by tým bolo dotknuté ich právo na nedotknuteľnosť obydlia alebo by tým porušili zákonom ustanovenú povinnosť mlčanlivosti.
§ 18
Vylúčenie z výkonu dohľadu
(1) Poverená osoba je z výkonu dohľadu vylúčená, ak so zreteľom na jej pomer k veci, k správcovi alebo k zamestnancom správcu možno mať pochybnosti o jej nezaujatosti.
(2) Ak sa poverená osoba dozvie skutočnosti nasvedčujúce, že je zaujatá, je povinná bezodkladne oznámiť tieto skutočnosti osobe, ktorá ju vykonaním dohľadu poverila. Pri výkone dohľadu môže zatiaľ urobiť len úkony, ktoré nepripúšťajú odklad.
(3) Ak má správca pochybnosti o nezaujatosti poverenej osoby, môže podať ministerstvu odôvodnené písomné námietky do troch dní od zistenia týchto skutočností; námietky nemajú odkladný účinok.
(4) O vylúčení poverenej osoby z výkonu dohľadu rozhodne do troch dní od oznámenia alebo podania námietok osoba, ktorá poverenú osobu vykonaním dohľadu poverila; ak rozhodne, že poverená osoba je z výkonu dohľadu vylúčená, urobí aj príslušné opatrenie na zabezpečenie ďalšieho výkonu dohľadu.
§ 19
Trovy dohľadu
Trovy ministerstva spojené s dohľadom hradí ministerstvo a trovy správcu spojené s dohľadom hradí správca.
§ 20
Vzťah k iným právnym predpisom
(1) Na konania podľa tohto zákona, s výnimkou konania podľa § 10 ods. 5, sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.11)
(2) Na výkon činnosti správcov podľa § 2, na postup podávania žiadostí o zápis do zoznamu, na rozhodovanie o zápise do zoznamu a na výkon dohľadu nad dodržiavaním podmienok pre výkon činnosti správcov podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia osobitného predpisu,12) ak tento zákon neustanovuje inak.
(3) Na uznanie odbornej spôsobilosti podľa právnych predpisov iného členského štátu sa použijú ustanovenia osobitného predpisu,13) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 21
Splnomocňovacie ustanovenia
Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom
a) minimálny obsah a podrobnosti ďalšieho odborného vzdelávania,
b) vzory žiadostí o zápis do zoznamu.
§ 22
Prechodné a záverečné ustanovenia
(1) Za odborne spôsobilé sa považujú aj osoby, ktoré absolvovali odbornú prípravu ukončenú skúškou v akreditovanom vzdelávacom programe najmenej v rozsahu a obsahu podľa § 3 nie viac ako päť rokov pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, čo ministerstvu preukážu osvedčením o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu.4) Toto ustanovenie sa nevzťahuje na osoby, ktorých absolvované ďalšie odborné vzdelávanie pokrylo iba časť požadovaného rozsahu a obsahu.
(2) Správca, ktorý spravuje bytové domy, musí splniť podmienky tohto zákona pre výkon činnosti najneskôr do 31. decembra 2017.
________________________________________
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z. z., zákona č. 158/1998 Z. z., zákona č. 173/1999 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 400/2002 Z. z., zákona č. 512/2003 Z. z., zákona č. 367/2004 Z. z., zákona č. 469/2005 Z. z., zákona č. 268/2007 Z. z., zákona č. 325/2007 Z. z., zákona č. 595/2009 Z. z., zákona č. 70/2010 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z. a zákona č. 205/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 7c ods. 2 sa za slová „na právne úkony“ vkladá čiarka a tieto slová: „je vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu alebo nebytového priestoru v dome“.
2. V § 7c ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Funkčné obdobie predsedu sa skončí dňom, keď zanikne vlastnícke právo predsedu k bytu alebo k nebytovému priestoru v dome.“ a v tretej vete sa za slová „je predseda odvolaný“ vkladajú slová „alebo sa skončilo funkčné obdobie predsedu z dôvodu zániku jeho vlastníckeho práva k bytu alebo k nebytovému priestoru v dome“.
3. V § 8 ods. 1 sa v prvej vete na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „správca, ktorý spravuje bytové domy, musí spĺňať aj podmienky podľa osobitného predpisu.12ca)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12ca znie:
„12ca) Zákon č. 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.“.
4. § 8a sa dopĺňa odsekmi 9 až 11, ktoré znejú:
„(9) Ak bol správca vyčiarknutý zo zoznamu správcov,12ca) zmluva o výkone správy bytového domu zaniká dňom účinnosti zmluvy o výkone správy uzavretej s novým správcom alebo dňom vzniku spoločenstva, najneskôr však uplynutím šiestich mesiacov od vyčiarknutia zo zoznamu správcov.
(10) Po vyčiarknutí zo zoznamu správcov je doterajší správca povinný
a) o tejto skutočnosti informovať vlastníkov do siedmich dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyčiarknutí zo zoznamu správcov,
b) vykonať nevyhnutné činnosti smerujúce k ukončeniu výkonu správy a jej odovzdaniu novému správcovi bez zbytočného odkladu po tom, ako bol správca vlastníkmi zvolený alebo vzniknutému spoločenstvu; ak správca nie je zvolený alebo spoločenstvo nevzniklo do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyčiarknutí zo zoznamu správcov, vzniká spoločenstvo zo zákona a doterajší správca je povinný použiť primerane postup podľa odseku 8,
c) do uzavretia zmluvy o výkone správy s novým správcom alebo vzniku spoločenstva zabezpečovať prevádzku bytového domu podľa § 2 ods. 8 a zabezpečiť odstránenie chyby alebo poruchy technického zariadenia podľa § 9 ods. 4, najviac po dobu šesť mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyčiarknutí zo zoznamu správcov.
(11) Ustanovenia odsekov 9 a 10 sa nevzťahujú na zmluvy o výkone správy budov, ktoré nemajú charakter bytového domu podľa § 24 ods. 1.“.
5. V § 8b ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Správca zastupuje v konaní na súde vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, proti ktorým smeruje návrh na začatie konania podaný prehlasovaným vlastníkom bytu a nebytového priestoru v dome, návrh na začatie konania o určenie platnosti zmluvy o výkone správy podaný iným vlastníkom bytu a nebytového priestoru v dome alebo návrh na začatie konania o zdržanie sa výkonu záložného práva alebo zákaz výkonu záložného práva podaný iným vlastníkom bytu a nebytového priestoru v dome; toto zastupovanie trvá, kým sa v konaní pred súdom nepreukáže rozpor záujmov správcu so záujmom zastupovaných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.“.
6. V § 24 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na správcu týchto budov sa nevzťahuje osobitný predpis.12ca)“.
7. Za § 32d sa vkladá § 32e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠32e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1) Funkčné obdobie predsedu zvoleného do 31. decembra 2015, ktorý nespĺňa podmienky na výkon funkcie podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2016, sa skončí uplynutím jeho funkčného obdobia, najneskôr do troch rokov od jeho zápisu do registra.
(2) Zmluvy o výkone správy bytového domu účinné pred 1. januárom 2018 uzatvorené s fyzickou osobou alebo právnickou osobou vykonávajúcou správu bytových domov, ktorá k 31. decembru 2017 nespĺňa podmienky podľa osobitného predpisu,12ca) zanikajú najneskôr k 30. júnu 2018; o tomto je fyzická osoba alebo právnická osoba povinná písomne informovať vlastníkov najneskôr 60 dní pred zánikom zmlúv, pričom na vzťah tejto osoby a vlastníkov po 31. decembri 2017 sa uplatní postup podľa § 8a ods. 9 a 10.
(3) Povinnosť ustanovená v § 29 ods. 2 a 8 a v § 29a sa vzťahuje na vlastníkov domov alebo bytov len vtedy, ak nájomca bytu požiadal o prevod vlastníctva bytu do 31. decembra 2016; táto povinnosť nezaniká, ak je vlastníkom domu alebo bytu bytové družstvo a o prevod vlastníctva bytu požiada aj po 31. decembri 2016 nájomca družstevného bytu, ktorý je členom tohto bytového družstva.
(4) Vlastník domu alebo bytu uvedený v § 17 ods. 3 a § 29 ods. 7 je povinný uzavrieť s nájomcom bytu, ktorý požiadal o prevod vlastníctva bytu do 31. decembra 2016, zmluvu o prevode vlastníctva bytu; cenu bytu, pozemku zastavaného domom a priľahlého pozemku je povinný vypočítať podľa § 18, § 18a ods. 1 a § 18b. Ak vlastník domu alebo bytu zmluvu o prevode vlastníctva bytu do dvoch rokov od doručenia žiadosti neuzavrie, nájomca bytu môže po uplynutí tejto lehoty podať návrh na súd, aby uložil splnenie tejto povinnosti.
(5) Ak nájomca požiada o prevod vlastníctva bytu po 31. decembri 2016, na výpočet ceny bytu sa vzťahuje § 17 ods. 1; to neplatí, ak ide o nájomcu družstevného bytu, ktorý je členom bytového družstva.“.
________________________________________
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
________________________________________
Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
1) § 8 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskejrepubliky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
2) § 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskejrepubliky č. 182/1993 Z. z.
3) § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 568/2009Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4) § 14 ods. 9 zákona č. zákona č.568/2009 Z. z.
5) Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskompodnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.84/2014 Z. z.
6) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.182/1993 Z. z.
7) Zákon č. 455/1991 Zb.
8) § 66a písm. a) zákona č. 455/1991 Zb.
9) § 68 až 69 Obchodný zákonník vznení neskorších predpisov.
10) Napríklad zákon č. 455/1991 Zb., zákonč. 128/2002 Z. z., zákon č. 250/2007 Z. z. a zákon č. 122/2013 Z. z.
11) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní(Správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
12) § 3 až 8 a § 10 až 16 zákonač. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13) Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaníodborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov.

 

205

ZÁKON
z 1. júla 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 151/1995 Z. z., zákona č. 158/1998 Z. z., zákona
č. 173/1999 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona
č. 400/2002 Z. z., zákona č. 512/2003 Z. z., zákona
č. 367/2004 Z. z., zákona č. 469/2005 Z. z., zákona
č. 268/2007 Z. z., zákona č. 325/2007 Z. z., zákona
č. 595/2009 Z. z., zákona č. 70/2010 Z. z. a zákona
č. 69/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 sa dopĺňa odsekmi 8 až 12, ktoré znejú:
„(8) Prevádzkou sa na účely tohto zákona rozumejú činnosti a prostriedky potrebné na pravidelné udržiavanie spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a priľahlého pozemku v stave spôsobilom na ich riadne užívanie; za prevádzku sa považujú aj povinné revízie technických zariadení podľa osobitného predpisu.5a)
(9) Údržbou sa na účely tohto zákona rozumejú činnosti, ktoré sú potrebné na zachovanie pôvodného štandardu a kvality spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva, ako aj odstránenie nedostatkov zistených servisnou kontrolou.
(10) Opravou sa na účely tohto zákona rozumie odstránenie čiastočného fyzického opotrebovania alebo poškodenia spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva z dôvodu ich uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu.
(11) Rekonštrukciou sa na účely tohto zákona rozumejú zásahy do spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva, ktoré znamenajú zmenu v ich kvalite alebo technických parametroch.
(12) Modernizáciou sa na účely tohto zákona rozumie obnova, zlepšenie alebo rozšírenie vybavenosti a použiteľnosti spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a) Napríklad zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.


2. V § 7b ods. 6 sa vypúšťajú slová „za podmienok podľa § 14 ods. 3“.


3. V § 8a ods. 4 prvá veta znie:
„Ak správca nepredloží vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcu sa domu, vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrad za plnenia v lehote podľa odseku 2, nemá až do ich predloženia nárok na platby za správu; nárok na platbu za správu nemá správca aj vtedy, ak nepredloží do 30. Novembra bežného roka ročný plán opráv podľa § 8b ods. 2 písm. h) na nasledujúci kalendárny rok.“.


4. V § 8b sa odsek 2 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l) priebežne zverejňovať na mieste v dome obvyklom v spoločných častiach domu alebo na webovom sídle správcu, ak ho má zriadené, postup pri obstarávaní tovarov a služieb, v rámci zabezpečovania prevádzky, údržby, opravy, rekonštrukcie a modernizácie a pri všetkých iných činnostiach spojených so správou domu, vrátane jednotlivých cenových ponúk.“.


5. § 9 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3) Správca alebo spoločenstvo je oprávnené na účely správy domu spracúvať osobné údaje vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, číslo bytu, telefónne číslo, elektronická adresa, číslo účtu a kód banky. Správca alebo spoločenstvo je oprávnené na účel ochrany majetku vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome zverejňovať zoznam vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú úhrnnú výšku nedoplatkov na preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv domu a na úhradách za plnenie aspoň 500 eur. V zozname sa uvedie meno a priezvisko vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome a suma nedoplatku na preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv domu alebo na úhradách za plnenie. Zoznam sa zverejňuje na mieste obvyklom na oznamovanie informácií v dome.
(4) Správca alebo predseda je povinný zabezpečiť odstránenie chyby alebo poruchy technického zariadenia, ktoré boli zistené kontrolou stavu bezpečnosti technického zariadenia,5a) ak bezprostredne ohrozujú život, zdravie alebo majetok, a to aj bez súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.“.


6. V § 10 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Pri určení preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome povinní zohľadniť mieru využívania spoločných častí domu a spoločných zariadení domu vlastníkmi nebytových priestorov a garáží v dome.“.


7. § 10 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktorý sa neužíva, sa nemôže domáhať upustenia od povinnosti uhrádzať preddavky do fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrady za plnenia a platby za správu.“.


8. § 11 sa dopĺňa odsekmi 7, 8 a 9, ktoré znejú:
„(7) Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní umožniť odstránenie nedostatkov zistených kontrolou stavu bezpečnosti technického zariadenia.5a) Ak vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome neumožnia odstránenie zistených nedostatkov na technických zariadeniach, zodpovedajú za vzniknuté škody.
(8) Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktorý stavebne upravuje byt alebo nebytový priestor, je povinný na výzvu umožniť prístup do bytu alebo nebytového priestoru správcovi alebo predsedovi z dôvodu kontroly, či stavebné úpravy neohrozujú, nepoškodzujú alebo nemenia spoločné časti domu alebo spoločné zariadenia domu. Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome neumožní vstup do bytu alebo nebytového priestoru, správca alebo predseda je povinný oznámiť vykonávanie stavebných úprav bytu alebo nebytového priestoru príslušnému stavebnému úradu.
(9) Vlastník bytu je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu správcovi alebo spoločenstvu zmeny v počte osôb, ktoré užívajú byt súvisle minimálne počas dvoch mesiacov. Ak vlastník byt neužíva, je povinný oznámiť správcovi alebo spoločenstvu svoju adresu a každú jej zmenu.“.


9. § 14 znie: § 14
(1) Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu a na schôdzi vlastníkov hlasovaním rozhodovať ako spoluvlastník o všetkých veciach, ktoré sa týkajú správy domu, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a pozemku. Oznámenie o schôdzi vlastníkov spolu s programom schôdze musí byť v písomnej forme doručené každému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome minimálne päť pracovných dní pred dňom konania schôdze. Výsledok hlasovania oznamuje ten, kto schôdzu vlastníkov zvolal, a to do piatich pracovných dní od konania schôdze vlastníkov spôsobom v dome obvyklým.
(2) Za každý byt a nebytový priestor v dome má vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome jeden hlas pripadajúci na byt alebo nebytový priestor v dome. Ak je byt alebo nebytový priestor v dome vo vlastníctve viacerých osôb, môžu uplatniť svoje hlasovacie právo len ako celok.
(3) Schôdza vlastníkov je uznášaniaschopná, ak sú prítomní vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú aspoň dve tretiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Na prijatie rozhodnutia na schôdzi vlastníkov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak odseky 4 a 5 neustanovujú inak. Ak schôdza vlastníkov nie je ani hodinu po oznámenom začatí schôdze vlastníkov uznášaniaschopná, je na prijatie rozhodnutia potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome; to neplatí, ak sa hlasuje podľa odsekov 4 a 5, § 7a ods. 1, § 7c ods. 2 písm. i) a ods. 3, § 8a ods. 1 a 6, § 8b ods. 2 písm. i), § 10 ods. 1 a § 16 ods. 3 a 4.
(4) Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome prijímajú rozhodnutia na schôdzi vlastníkov dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak hlasujú o zmluve o úvere a o každom dodatku k nej, o zmluve o zabezpečení úveru a o každom dodatku k nej, o zmluve o nájme a kúpe veci, ktorú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome užívajú s právom jej kúpy po uplynutí dojednaného času užívania a o každom dodatku k nej, o zmluve o vstavbe alebo nadstavbe a o každom dodatku k nim, o zmene účelu užívania spoločných častí domu a spoločných zariadení domu a o zmene formy výkonu správy; ak sa rozhoduje o nadstavbe alebo o vstavbe v podkroví alebo povale, vyžaduje sa zároveň súhlas všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome na najvyššom poschodí. Súhlas všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome sa vyžaduje pri rozhodovaní o prevode spoločných častí domu, spoločných zariadení domu alebo priľahlého pozemku alebo ich častí. Ak sa rozhoduje písomným hlasovaním podľa tohto odseku, podpis vlastníka bytu a nebytového priestoru v dome na hlasovacej listine potvrdia najmenej dvaja overovatelia, ktorí boli zvolení na schôdzi vlastníkov; podpis vlastníka bytu a nebytového priestoru v dome môže overiť aj notár alebo obec.
(5) Ak vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome rozhodli o veci, nové rozhodnutie o tej istej veci nahrádza predchádzajúce rozhodnutie. Pri hlasovaní o tej istej veci do jedného roka od platného hlasovania sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, okrem hlasovania o veci, pri ktorej sa vyžaduje dvojtretinová väčšina. Ak sa o veci rozhodovalo dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, pri hlasovaní do jedného roka od platného hlasovania o tej istej veci sa vyžaduje súhlas štvor - pätinovej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.
(6) Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome môže v listinnej podobe, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho pri hlasovaní zastupovala. Súčasťou splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach, ak nejde o splnomocnenie na konanie v celom rozsahu práv a povinností vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome. Splnomocnená osoba sa originálom splnomocnenia preukazuje na začiatku schôdze vlastníkov rade alebo zástupcovi vlastníkov alebo na požiadanie aj vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome. Kandidáti na volené funkcie v spoločenstve a na funkciu zástupcu vlastníkov nemôžu byť splnomocnení iným vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru v dome, ak ide o hlasovanie o ich voľbe. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemôže splnomocniť na zastupovanie správcu.
(7) Písomné hlasovanie môže vyhlásiť predseda, rada, správca alebo štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak na ich žiadosť nevyhlásil písomné hlasovanie správca alebo rada do 15 dní od doručenia žiadosti. O písomnom hlasovaní môžu rozhodnúť vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome aj hlasovaním podľa odseku 3. Pred písomným hlasovaním musia byť vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sedem kalendárnych dní vopred informovaní o otázkach, o ktorých sa bude hlasovať, o termíne a mieste hlasovania, a to spôsobom v dome obvyklým. Na hlasovacej listine alebo na viacerých listinách, ktoré obsahujú plné znenie schvaľovaného návrhu, musí byť uvedený deň konania hlasovania, meno a priezvisko vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome, otázka alebo otázky; ak je viac otázok, označia sa poradovými číslami. Súhlas alebo nesúhlas vyjadrujú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome vlastnoručným podpisom s uvedením dátumu podpisu na hlasovacej listine; zmluva o spoločenstve alebo zmluva o výkone správy môže určiť, kedy je potrebné úradné overenie podpisov pri hlasovaní. Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nevyznačí svoj názor na hlasovacej listine, je hlas neplatný. Po vykonaní písomného hlasovania správca, predseda, rada alebo zvolený zástupca jednej štvrtiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome zistí výsledok hlasovania a oznámi ho do piatich pracovných dní od skončenia písomného hlasovania spôsobom v dome obvyklým. Aby bolo písomné hlasovanie právoplatné, je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak odseky 4 a 5 neustanovujú
inak. V prípade neúspešného písomného hlasovania musí byť predmet hlasovania prerokovaný na schôdzi vlastníkov.
(8) Prehlasovaný vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo obrátiť sa do 30 kalendárnych dní od oznámenia o výsledku hlasovania na súd, aby vo veci rozhodol, inak jeho právo zaniká. Ak sa vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemohol o výsledku hlasovania dozvedieť, má právo obrátiť sa na súd najneskôr do troch mesiacov od hlasovania, inak jeho právo zaniká. Prehlasovaný vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome sa môže zároveň na príslušnom súde domáhať dočasného pozastavenia účinnosti rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa osobitného predpisu.15a) Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa uznášaniaschopná väčšina podľa odsekov 3 a 4 nedosiahne, rozhoduje na návrh ktoréhokoľvek vlastníka bytu a nebytového priestoru v dome súd. Platné rozhodnutia sú záväzné pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Zmluvy a ich zmeny schválené vlastníkmi sú záväzné pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak ich za vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome podpísala nimi splnomocnená osoba.
(9) Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa rovnako použijú aj na hlasovanie zhromaždenia. Ak spoločenstvo tvorí viac domov, o úvere, rozdelení spoločenstva, súhlase so vstavbou alebo nadstavbou a o použití fondu prevádzky, údržby a opráv hlasujú iba vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, ktorého sa predmet hlasovania týka.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie: „15a) § 74 až 77a zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.“.


10. V § 18 ods. 1 sa slová „určí ju Ministerstvo financií Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „stanoví sa jeho východisková hodnota znaleckým posudkom podľa osobitného predpisu.24aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24aa znie: „24aa) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.“.


11. V § 24 odsek 1 znie:
„(1) Ustanovenia tohto zákona týkajúce sa bytového domu sa vzťahujú aj na budovy, ktoré nemajú charakter bytového domu, ak je v nich najmenej jedna tretina podlahovej plochy určená na bývanie a majú najmenej štyri byty. Ustanovenia tohto zákona sa primerane vzťahujú aj na iné budovy, ktoré nemajú charakter bytového domu s výnimkou § 7, 7a, 7b, 7c a 7d, § 29 a 29a ods. 1.“. 12. Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý znie: „§ 25a Ak zmluva o výkone správy alebo zmluva o spoločenstve upravuje právne vzťahy inak ako to ustanovuje tento zákon, uplatnia sa na tieto právne vzťahy ustanovenia tohto zákona.“.

 

 

Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2014.
Andrej Kiska v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.
Čiastka 69 Zbierka zákonov č. 205/2014 Strana 1595
www.zbierka.sk